Welke transitievergoeding moeten kleine werkgevers betalen?

In principe moeten kleine werkgevers dezelfde transitievergoeding aan hun werknemer betalen als grote werkgevers. Er zijn echter twee situaties waarin voor een kleine werkgever een andere transitievergoeding kan gelden namelijk:

  • Wanneer er een oudere werknemer wordt ontslagen
  • Wanneer een werknemer wordt ontslagen in verband met een slechte financiële situatie

Ontslag oudere werknemer:

Wanneer een oudere werknemer wordt ontslagen die langer dan 10 jaar in dienst is dan geldt er een hogere transitievergoeding. Een oudere werknemer is een werknemer van 50 jaar of ouder.

Die hogere transitievergoeding hoeft niet betaald te worden door kleine werkgevers. Kleine werkgevers zijn werkgevers die minder dan 25 mensen in dienst hebben.

Deze kleine werkgever moet dan aan de oudere werknemer de normale transitievergoeding betalen. Meer informatie over de transitievergoeding vindt u als u op deze link klikt. Meer informatie over de transitievergoeding voor oudere werknemers vindt u als u op deze link klikt.

Ontslag in verband met slechte financiële situatie:

Wanneer de werknemer wordt ontslagen op grond van bedrijfseconomische redenen kan het zijn dat er een lagere transitievergoeding verschuldigd is. Dat is het geval als er aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De werkgever heeft minder dan 25 werknemers in dienst;
  • Wanneer het nettoresultaat van de onderneming in de drie voorafgaande jaren kleiner was dan 0;
  • De waarde van het eigen vermogen van de onderneming negatief was aan het einde van het vorige jaar;
  • De waarde van de vlottende activa in het vorige jaar kleiner was dan de schulden met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar.

Wanneer er aan bovenstaande voorwaarden is voldaan dan geldt voor de berekening van de transitievergoeding dat de jaren vóór 1 mei 2013 buiten beschouwing worden gelaten.

Deze afwijkende regeling voor de transitievergoeding geldt dus alleen voor kleine werkgevers (met minder dan 25 werknemers in dienst).

Wanneer er geen sprake is van ontslag van een oudere werknemer of als niet aan de voorwaarden is voldaan voor de afwijkende regeling in verband met de slechte financiële situatie moet een kleine werkgever gewoon dezelfde transitievergoeding betalen als een grote werkgever